Služeb pro rodiny s dětmi v Olomouci v roce 2019 využilo přes 50 rodin

Publikováno: 24.02.2020

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi tradiční služby poskytované olomouckým centrem Maltézské pomoci, o. p. s. již od roku 2005.

Služba je primárně zaměřená na rodiny s dětmi ve věku do 18 let, které se z jakéhokoli důvodu ocitli v tíživé životní situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením a mají zájem svoji situaci řešit. Posláním služby je podpora důstojného života těchto rodin, která směřuje ke zlepšení její sociální situace. Služba je poskytovaná zdarma a je určena rodinám žijícím na Olomoucku a Přerovsku. Její realizace probíhá ve dvou formách, a to buď v terénní podobě, kdy klíčová pracovnice navštěvuje rodinu v jejím přirozeném prostředí, tedy v domácnosti, nebo v ambulantní podobě, kdy mohou rodiny navštívit svoji klíčovou pracovnici v kancelářích služby. 

Pomoc rodinám se odvíjí od konkrétní situace dané rodiny. Mezi základní činnosti vykonávané pracovnicemi sociální služby patří poskytování základního poradenství v oblasti sociálních dávek, bydlení, dluhů a pomoc i podpora při řešení obtížných životních situací, dále pak nácvik vedení domácnosti a posilování finanční gramotnosti. Pracovnice se rovněž věnují nácviku a rozvoji komunikace klientů při jednání se školami, úřady, lékaři, exekutory, majiteli bytů aj. Dále s klienty služby nacvičují psaní oficiálních zpráv, žádostí, vyplňování formulářů aj. V případě potřeby zajišťují doprovod při jednání na úřadech, školách atd. Další významnou oblastí, které se pracovnice služby v řadě rodin věnují, je podpora a posilování rodičovských kompetencí, volba výchovných stylů, pomoc při výchovných problémech a nastavování hranic dětem. Část práce je v některých rodinách zaměřena i na rozvoj dětí skrze výchovné a vzdělávací aktivity jak s dětmi, tak s celou rodinou. Pracovnice se při své práci zaměřují na posilování samostatnosti rodiny, její zplnomocňování ve vztahu ke své situaci, což vnímají jako velmi důležitý prvek Sociálně aktivizačních služeb. 

Významným zdrojem pomoci rodinám je i doprovodný dobrovolnický program, v rámci něhož navštěvují dobrovolníci konkrétní klientské rodiny, kde se zaměřují především na individuální práci s dítětem při doučování, doprovodech, společném trávení volného času nebo cílených rozvojových hrách. Děti tak získávají staršího kamaráda, který pro ně může být důležitým důvěrníkem i vzorem. 

V roce 2019 sociální službu využilo 54 rodin (222 osob, z toho 120 dětí ve věku do 18 let). Sociální pracovnice za dané období poskytly 2238 intervencí a 2046 kontaktů, celková doba přímé práce věnované rodinám činí 3532 hodin. Na cestě za jednotlivými klienty pak pracovnice strávily 367 hodin. Kromě rodin s uzavřenou smlouvou jsme poskytli pomoc také 8 vážným zájemcům o službu.

 

Počet podpořených rodin

Počet kontaktů

Počet intervencí

Počet hodin přímé práce

Čas strávený na cestě v hodinách

54

2046

2238

3532 hod

367 hod.

 

Součástí Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je i materiální pomoc, která je rodinám poskytovaná skrze zapojení naší organizace do Potravinové banky či skrze realizaci tradiční Mikulášské sbírky.

Akce služeb pro rodiny s dětmi

Jedním ze specifik našich služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných jsou i akce určené pro klientské rodiny zaměřené na posilování společných rodinných vztahů, bezpečné trávení společného času a poskytnutí možnosti sdílení. Během roku se uskutečnilo 6 takových akcí, které skýtaly pestrou škálu aktivit, ať už se jedná o tvořivá odpoledne (Jarní a adventní tvoření), vzdělávací aktivity (přednáška na téma Kyberšikana a bezpečnost na internetu), odpočinkové aktivity (Canisterapie, návštěva Bowlingového centra) či tradiční opékání špekáčků při návštěvě Kaprodromu. Těchto akcí se mohou účastnit také klienti z řad pěstounů a jim svěřených dětí, které doprovázíme.

Děti z klientských rodin ve věku 6–15 let měly rovněž možnost účastnit se jarního a letního preventivně vzdělávacího pobytu, které mají již svou dlouholetou tradici a patří k velmi oblíbeným aktivitám. Jarního pobytu, který se konal ve Štědrákově Lhotě a nesl se v duchu Zimního dovolenkování, se zúčastnilo 11 dětí (8 děvčat a 3 chlapci). Letní pobyt realizovaný v Mostech u Jablunkova zprostředkoval zážitky z cestování časem 26 dětem (15 děvčatům a 11 chlapcům). 

Autor: Jana Jeklová

Přispějte, prosíme, na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

 

Zobrazit všechny novinky >

Kontakt

Maltézská pomoc, o. p. s.

Centrum Olomouc
Wurmova 7
779 00 Olomouc

 

Maltézská pomoc

Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.